تبلیغات


یک اقدام ساده

آغاز بدبختی یک جامعه، تَرک «یک اقدام ساده» است.
یک اقدام سادۀ مردم مدینه می‌توانست نگذارد آن مظلومیت بر فاطمه(س) تحمیل شود.

بعد از رحلت پیامبر(ص) لازم نبود مردم مدینه، خیلی ازخودگذشتگی کنند؛ یک اقدام سادۀ مردم می‌توانست نگذارد آن مظلومیت بر علی(ع) و فاطمه(س) تحمیل شود.

بدبختی یا س
عادت مردم در حیات اجتماعی، وابسته به یک‌سری اقدامات ساده است؛ نه لزوماً ازخودگذشتگی و مجاهدتِ تعداد زیادی از مردم!

خیلی از اوقات، آغاز گرفتاری و بدبختیِ یک جامعه به‌دلیل «عدم نصرت حق» است؛ نه به‌دلیل وجود تعداد زیادی «خائن» یا «جاهل»!

در زندگی ف

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع